Go to content Go to menu

TVP 2019/2

Content tvp2019_1.jpg

Lilia Dvořáková - Editorial

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 

Společnost 4.0 – vybrané aspekty / Society 4.0 - selected aspects

Marie Černá, Lilia Dvořáková, Jiří Vacek

Trendy v podnikání, 9(2), 4 - 11.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.4_11

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 – systematická literární rešerše / Requiered knowledge, skills and qualifications in connection with the appointment of a development society 4.0 - systematic literature review research

Petra Taušl Procházková, Lucie Vallišová 

Trendy v podnikání, 9(2), 12 - 21.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.12_21

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle / Impacts of technological change on the  labour force demand

Pavlína Hejduková

Trendy v podnikání, 9(2), 22 - 28.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.22_28

Charakteristika sektoru znalostně náročných služeb České republiky / Characteristics of the knowledge sservices sector in the Czech Republic

Jana Hinke

Trendy v podnikání, 9(2), 29 - 38.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.29_38

MANAGEMENT

Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu průmyslu 4.0 / The importance of education for corporations in the Czech Republic with regard to information and communication technologies in the context of Industry 4.0

Zdeněk Caha, Tomáš Krulický, Simona Hašková

Trendy v podnikání, 9(2), 39 - 43.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.39_43

Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace / Analysis of the current state of the labour market in the context of digitalization, automation and robotization

Jakub Horák, Veronika Machová, Jaromír Vrbka

Trendy v podnikání, 9(2), 44 - 52.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.44_52

Využití automatické identifikace a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií v prostředí průmyslu 4.0 / Use of automatic identification and data capture based on radio frequency technologies in the environment of Industry 4.0

Martin Polívka, Lilia Dvořáková

Trendy v podnikání, 9(2), 53 - 61.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.53_61

The issue is available at (PDF):

https://drive.google.com/drive/folders/1ddfzziXgSAFufooEYRMW9pdz4fRTbrDY