Jdi na obsah Jdi na menu

Jak odeslat příspěvek

10. 12. 2018

Všechny příspěvky musí být poslány prostřednictvím redakčního systému na adrese:

https://articles.fek.zcu.cz/journal/

 

Publikované články
Časopis Trendy v podnikání publikuje originální výzkumné články, přehledové články a odborné komentáře. Zaslání příspěvku k publikování znamená, že příspěvek nebyl publikován a ani není zaslán jinam k recenzi.
Časopis publikuje originální empirické a teoretické články, které přispívají k poznání problematiky podnikové ekonomiky a managementu a její aplikace pro podniky i veřejné instituce a další organizace. Časopis Trendy v podnikání je otevřen různým výzkumným přístupům z hlediska metodologie a přístupu k poznávání reality. Časopis umožňuje publikovat různé aplikace podnikové ekonomiky a managementu.
 

Etika publikování
Publikování příspěvku v časopise Trendy v podnikání je spojeno s dodržováním obecných a etických standardů pro všechny zúčastněné, tj. pro autory, editory i recenzenty. 
 

Konflikt zájmů
Všichni autoři  jsou žádáni, aby vyloučili jakékoliv aktuální či potencionální konflikty zájmů, jež by se týkaly jakýchkoliv závazků vůči jiným lidem nebo organizacím. 
 

Prohlášení k publikování
Odeslání článku k publikování znamená, že příspěvek zaslaný k publikování nebyl dříve publikován (s výjimkou formy abstraktu nebo jako součást přednášky či akademické práce).
Odeslání článku k publikování znamená, že publikování bylo schváleno všemi spoluautory.

Podání rukopisu
Příspěvky se přijímají výhradně elektronicky zaslané na kontaktní e-mailovou adresu redakce.
Rozsah příspěvku max. do 8 stran formátu A4 (celý příspěvek má obvykle rozsah do 6 000 slov včetně tabulek). Příspěvek autor vytváří v textovém editoru Microsoft Word za použití písma Arial Narrow 12 pt, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, všechny okraje 2,50 cm, stránky nečíslovat. Odstavec je zarovnán do bloku bez odsazení 1. řádku, mezera před odstavcem 6pt. K posunům textu je využíván tabulátor. Citace jsou uvedeny v textu dle APA. Tabulky a obrázky jsou uvedeny přímo v textu, číslované s názvem a zarovnané doleva nad každou tabulkou nebo obrázkem, 10 pt, tučně. Pod každou tabulkou nebo obrázkem zarovnané doprava musí být uveden zdroj, ze kterého autor čerpal. K vyjádření matematických vztahů se používá Editor rovnic. Vzorce se označují číslem v kulaté závorce za použití písma Arial Narrow 12 pt, zarovnání vpravo vedle vzorce.


Pokud článek publikuje výsledky konkrétního projektu, může být na závěr příspěvku uveden kód a název projektu a označení poskytovatele (kurzívou).
V příspěvku musí být uvedeny následující informace: plné příjmení a jméno autora či autorů, název organizace a její adresa a e-mail autora či autorů. Jeden autor je korespondenční. Biografické informace nejsou časopisem vyžadovány.
Publikování článku v časopise je pro autory bezplatné a stejně tak se nevyžadují poplatky za počet stránek.